НИКОГАШ НЕ СИ САМ СО MSB INSURANCE

Со MSB Insurance Вие Сте Во Добри Раце


Осигурување на Живот

Осигурување на живот е друг вид на заштита, која може да се купи лично, за заштита на лица и нивните семејства или да биде набавена по групни цени и добиена од вработувачи или организации. Полисата за осигурување на живот исплаќа бенефиции на одреденото лице или на неговите наследници во случај на смрт на сопственикот на полисата. Исто така овие полиси можат да акумулирааат и парична вредност која може да биде исплатена наполно, плус камати, по одреден временски период.

Има три вида на осигурување на живот и секој има одделни бенефиции и недостатоци. Вашиот агент може да ви објасни подетално и да ви помогне да ја изберете соодветната полиса во зависност од вашата ситуација.

Полно животно осигурување: Овој вид на полиса се исплаќа само во одреден случај, обично при смрт на сопственикот на полисата.

Осугурување со определн рок: Рокот на оваа осугурување настпува по определен датум после кој може да биде исплатено во целата негова вредност или да се продолжи.

Ануитетно осигурување: Ануитетното осигурување е на одреден рок кое се исплаќа месечно, а не еднократно.

Вашите потреби за животно осигурување може да се развијат во зависност од промените на вашиот живот. Затоа е важно редовно да се прегледува вашата полиса со нашите агенти. Тоа е уште една причина да ви се допадне личната услуга на МSВ Insurance.

Ние Сме На Само Еден Телефонски Повик