НИКОГАШ НЕ СИ САМ СО MSB INSURANCE

Со MSB Insurance Вие Сте Во Добри Раце


Осигурување на Обврзници

Што е осигурување на обврзници? Издавачот на обврзница може да набави осигурување на обврзници за да гарантира закажани плаќања на камата и главнина на своите обврзници во случај тој да неможе да ги исполни облигациите. Откако издавачот ќе купи осигурување на обврзници, неговиот кредитен рејтинг се заменува со кредитниот рејтинг на осигурителот. Премиите се мерка за прдвидениот ризик од девалвација на издавачот и му се исплатуваат на осигурителот или во паушал или на рати.


Кои се придобивките на обврзниците?

Обврзувањето им дава можност на издавачите да го поттикнат растот на бизнисот. Со зголемениот кредит рејтинг превземен од осигурителот, бизнисот може да се чувствува побезбеден во преземањето ризици за подобрување и развој на бизнисот. Ова е особено точно во градежништвото и финансиската индустрија.

Обврзан бизнис може да добие непристрасна критика од кредитен професионалец и да побара совет за преземање на проекти.

Некои обврзници, со кои работиме вклучуваат, но не се ограничуваат до следните:
- Обврзници за исполнување на договори
- Обврзни за наддавање
- Обврзници за одржување
- Обврзни за плаќање
- Обврзници за лицензи и дозволи
- Различни обврзници


Започнете денес!

Контактирајте нè денес и можеме да одговориме на сите прашања што ги имате во врска со осигурувањето на обврзници.

Ние Сме На Само Еден Телефонски Повик