НИКОГАШ НЕ СИ САМ СО MSB INSURANCE

Со MSB Insurance Вие Сте Во Добри Раце


Здравствено Осигурување

Во зависност од планот, здравственото осигурување ги штити осигурениците и квалификуваните членови на семејството во случај на болест. Обезбедува и превентивна нега, дијагностика, хоспитализација и лекови со рецепт или медицински помагала. Може да набавите индивидуално здравствено осигурување сами или да го набавите преку вашиот работодавец.

Плаќањето за медицински третман и услуги за здравствена заштита се надоместува директно преку осигурителната компанија.

Осигуреникот плаќа премии, а може да има џебни трошоци, како што се придружните плаќања, ко-осигурување и самопридонес. Можеме да им помогнеме на сопствениците на деловни активности да купат ниско-здравствено осигурување за своите вработени или индивидуално здравствено осигурување за само-осигурени лица и други. Животното и здравственото осигурување не се исти, но овие се два од најважните планови за осигурување за да обезбедите спокојство на вашето семејство. Пристапот до групно здравствено осигурување и заштита со животно осигурување се исто така најдобрите подароци што може да им ги дадете на своите вработени.

Ние Сме На Само Еден Телефонски Повик